woman 4374473 1280

Hur Mäter man Livskvalité?

Livskvalitet hänvisar till hur friska människor känner sig medan de lever. Det representerar välbefinnandet i en gemenskap och understryker vikten av fysisk, mental, social och emotionell hälsa från födseln till vuxen ålder.

Att undersöka livskvalitet kan säga oss mycket om hur människor uppfattar sin hälsa – om de känner sig friska och nöjda. När samhällen har högre andel personer som inte känner sig friska, kan det påverka andra hälsofaktorer, inklusive dödlighet, arbetslöshet, fattigdom och andelen vuxna som inte fullföljde gymnasiet.

Att få denna känsla av den fysiska och mentala hälsan i ett samhälle kan också lyfta fram orättvisor och hjälpa till att övervaka trender, samt identifiera riskfaktorer och policyer för att hantera dessa riskfaktorer.

Innan du väljer en åtgärd är det nödvändigt att definiera vad du menar med livskvalitet. Många läkare och forskare hänvisar till att mäta livskvalitet men när man frågar dem om det mer i detalj hänvisar de ofta till andra aspekter av individens upplevelse, t.ex. känslomässigt välbefinnande, behandlingstillfredsställelse, hälsotillstånd. För livskvalitet finns det ingen vanlig definition, men det finns en allmän konsensus om att det är:

 • flerdimensionell (fysisk, psykologisk och social),
 • subjektiv (Livskvalitet betyder olika saker för olika människor),
 • dynamisk (livskvalitet kommer att förändras över tiden och som ett resultat av olika faktorer) På grund av dessa egenskaper är det komplext att mäta livskvalitet.

Det bästa sättet att bedöma det är att fråga individer om vad som är viktigt för deras livskvalitet och hur de utvärderar kvaliteten.

Alla aspekter av livskvalitet är inte lika viktiga för varje individ, eller relevanta under olika omständigheter. Även om denna kvalitativa metod är att föredra, krävs kvantitativa (frågeformulär) åtgärder för kliniska prövningar eller klinisk praxis. En mängd olika åtgärder har utvecklats för den allmänna befolkningen och mer specifikt för personer med diabetes.

Men många frågeformulär har använts för att bedöma livskvalitet när de faktiskt mäter ett helt annat koncept. Detta har lett till olämplig användning av frågeformulär och feltolkningar av resultaten. Vissa studier har använt frågeformulär som mäter en aspekt av livskvalitet (t.ex. hälsotillstånd) eller bedömer ett annat koncept (t.ex. depression, behandlingstillfredsställelse). Resultaten kan fortfarande vara mycket relevanta och intressanta men är inte informativa med avseende på livskvalitet.

I dessa tider förblir förbättrad livskvalitet en nödvändig förutsättning för sociala framsteg och det centrala målet för statlig politik i många länder världen över, oavsett deras ekonomiska utveckling. Syftet med detta arbete är att föreslå ett system av indikatorer som kan beskriva befolkningens livskvalitet i så stor utsträckning som möjligt.

Forskningsmetodiken inkluderar en analys av moderna tillvägagångssätt för att förklara livskvalitetskonceptet och beskriva dess huvudsakliga mätkriterier, samt en matrisjämförelse av de grundläggande egenskaperna hos välbefinnande. Dessa metoders tillämpning och de efterföljande resultaten gör det möjligt att utveckla modellen för livskvalitetsmätningen.

Systemet med indikatorer som föreslås inom denna modell innebär att man beaktar både objektiva och subjektiva indikatorer fördelade i två block för bekvämlighets skull: den accepterade levnadsstandarden (materiella och miljömässiga indikatorer) och livskvalitetsmöjligheterna (individuella, kulturella och sociala indikatorer).

Livskvalitetsnivån bestäms av balansen eller obalansen mellan medelvärdena för dessa block. På ett sådant sätt förespråkar studien att den moderna livskvalitetsmätningen bör beakta både objektiva välbefinnandeindikatorer, insamlade från rapporterna från det analyserade landets nationella statistiktjänst, och subjektiva indikatorer som kännetecknar medborgarnas uppfattning om välbefinnande på individnivå.

Vad är livskvalitet?

Livskvalitet är ett begrepp som inkluderar flera aspekter av människors liv, såsom:

 • Hälsa
 • Materialkomfort
 • Personlig säkerhet
 • Relationer
 • Inlärning
 • Kreativa uttryck
 • Möjlighet att hjälpa och uppmuntra andra
 • Deltagande i offentliga angelägenheter
 • Umgås
 • Fritid

Livskvalitet definieras av Världshälsoorganisationen som ”en individs uppfattning om sin ställning i livet i samband med den kultur och värdesystem som de lever i och i förhållande till sina mål, förväntningar, standarder och bekymmer”.

Vad är hälsorelaterad livskvalitet?

Hälsorelaterad livskvalitet (HRQL) är hälsoaspekten av livskvalitet som fokuserar på människors förmåga, dagliga funktion och förmåga att uppleva ett tillfredsställande liv.

Exempel på faktorer som kan påverka en persons hälsorelaterade livskvalitet inkluderar:

 • Sjukdom
 • Skada
 • Nedsättning
 • Hälsouppfattningar
 • Hälsovård och behandlingar
 • Politik

Hur studerar forskare hälsorelaterad livskvalitet?

Forskare använder bedömningar (intervjuer, undersökningar, frågeformulär, skalor) och symtomspårning för att bestämma livskvalitet. Ibland samlar forskare in denna information direkt från patienter. Andra gånger tar forskare ett tillvägagångssätt med flera perspektiv och samlar in feedback från patienter, deras vårdgivare, läkare och observatörer, hälsorelaterade enheter och andra källor.

Forskare, kliniker, patienter, hälsopolitiska experter och andra med ett egenintresse i hälso- och sjukvård studerar sätt för människor runt om i världen att bedöma och förbättra sin hälsorelaterade livskvalitet.

Vad innebär hälsorelaterad livskvalitetsforskning?

Forskare arbetar för att främja tre primära områden inom hälsorelaterad livskvalitersforskning: teori, metoder och tillämpning.

Teori

Teorier sammanfattar viktiga begrepp och deras relationer till andra begrepp. Hälsorelaterad livskvalitetsforskare använder teorier för att beskriva och förklara upplevelser hos människor som är drabbade av hälsotillstånd. Detta hjälper forskare att förstå resultaten, samt identifiera och utveckla framtida studier som behövs för att främja hälsorelaterad livskvalitetsforskning, hälsovård och policy.

Teoretisk forskning kan inkludera:

 • Ansträngningar att förklara kända samband och samband i hälsorelaterad livskvalitetslitteratur
 • Modifieringar eller utökningar av teorier som rutinmässigt eller historiskt används i livskvalitetsforskning och tillämpning
 • Tillämpningar av en etablerad teori från ett annat forskningsfält (t.ex. filosofi, kommunikation eller ekonomi) på livskvalitetsforskning
 • Stark teoretisk forskning ger vägledning för metoder och tillämpningsforskning.

Metoder

 • Forskare studerar metodik för att hitta eller förbättra sätt att samla in och utvärdera patientrapporterat hälsotillstånd.
 • Metodforskning kan också fokusera på sätt att analysera och tolka data från hälsobedömningar.

Ansökan

Tillämpningsforskning omfattar tre olika domäner av empirisk forskning, inklusive:

Klinisk forskning

Forskare som bedriver klinisk forskning använder patientcentrerade åtgärder för att bättre förstå arten, förebyggandet, behandlingen och hanteringen av specifika hälsotillstånd.

Klinisk vård

Forskare som studerar kliniska vårdtillämpningar försöker bättre integrera patientens röst i verkliga kliniska möten genom att använda kliniska resultatbedömningar för att förbättra effektiviteten och effektiviteten i sjukvården.

Politik

Forskare som studerar policyansökningar fokuserar på hälsorelaterade livskvalitetsfrågor som är relevanta för krav, utveckling och storskalig tillämpning av kliniska resultatbedömningar i vårdpraxis, regulatoriska och befolknings-/övervakningsmiljöer. Denna forskning inkluderar ofta programutvärderingar, fallstudier och ekonomiska analyser.

Du kanske också gillar

 • Melanotan: En Ny Dimension av Resor och Livsstil

 • Hur du kan Bli en Bättre Skribent med AI-verktyg

 • CBD myter vs fakta: Vanliga missuppfattningar

 • Återfå ditt Förtroende: En Guide till Hårtransplantation